CARGOMESH GMBH
חיפוש

זכות משיכה

(צרכן הוא כל אדם טבעי שמסיים עסקה משפטית למטרות שלא ניתן לייחס בעיקרן לפעילותו המסחרית או העצמאית).

זכות משיכה

זכות משיכה

יש לך את הזכות לבטל חוזה זה תוך ארבעה עשר יום ללא מתן נימוקים כלשהם.

תקופת הביטול היא ארבעה עשר ימים מהיום

  • שעליו השתלטת על הסחורה אתה או צד שלישי הנקרא על ידך שאינו המוביל, ובלבד שהזמנת סחורה אחת או יותר במסגרת הזמנה אחידה ואלה נמסרות או נמסרות באופן אחיד, או
  • שעליה תפסת אתה או צד שלישי בשם שלך שאינו המוביל את הסחורה האחרונה, ובלבד שהזמנת מספר סחורות במסגרת הזמנה אחת ואלה נמסרות בנפרד, או
  • שעליו אתה או צד שלישי בשם שלך שאינו המוביל השתלטת על המשלוח החלקי האחרון או החתיכה האחרונה, ובלבד שהזמנת סחורה הנמסרת במספר משלוחים או חלקים חלקיים, או
  • שעליו קיבלת אתה או צד שלישי בשם שלך שאינו המוביל את הסחורה הראשונה, ובלבד שכרת חוזה לאספקה ​​סדירה של סחורה על פני פרק זמן קצוב.

כדי לממש את זכות המשיכה שלך, עליך לפנות אלינו (CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, אוסטריה, אוסטריה, מספר טלפון: 06607642545, כתובת דוא"ל: office@cargomesh.com)  להודיע ​​לך על החלטתך לפרוש מחוזה זה באמצעות הצהרה ברורה (למשל מכתב שנשלח בדואר, דואר אלקטרוני). ניתן להשתמש בטופס הביטול לדוגמה המצורף, אם כי אין זה חובה.

על מנת לעמוד בתקופת הביטול, די שתשלח את ההודעה על מימוש זכות הביטול לפני תום תקופת הביטול.

תוצאות של ביטול

אם תבטל חוזה זה, אנו נחזיר לך את כל התשלומים שהתקבלו ממך, לרבות עלויות המשלוח (למעט כל עלויות נוספות הנובעות מבחירתך בשיטת משלוח שונה מהמשלוח הסטנדרטי הזול ביותר המוצע על ידינו) שישולמו באופן מיידי. לכל המאוחר בתוך ארבעה עשר יום מהיום שבו קיבלנו את ההודעה על ביטול חוזה זה. עבור החזר זה אנו משתמשים באותה שיטת תשלום שבה השתמשת עבור העסקה המקורית, אלא אם הוסכם איתך במפורש משהו שונה; בשום פנים ואופן לא תחויב בעמלות כלשהן כתוצאה מהחזר זה.

אנו עשויים לסרב להחזר עד שנקבל את הסחורה בחזרה או עד שתספק הוכחה לכך ששלחת את הסחורה בחזרה, המוקדם מביניהם.

עליך להחזיר או למסור לנו את הסחורה באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום שבו הודעת לנו על ביטול חוזה זה. המועד האחרון יתקיים אם אתה שולח את הסחורה לפני תום תקופת ארבעה עשר הימים.

אתה נושא בעלויות הישירות של החזרת הסחורה.

הנך אחראי לכל הפסד ערך של הסחורה רק אם אובדן ערך זה נובע מהטיפול שאינו הדרוש לביסוס אופי, מאפיינים ותפקוד הטובין.

טופס ביטול לדוגמה

(אם ברצונך לבטל את החוזה, אנא מלא טופס זה ושלח אותו בחזרה.)

– בשעה

CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, אוסטריה, אוסטריה, מספר טלפון: 06607642545, כתובת דוא"ל: office@cargomesh.com

– אני/אנחנו (*) מבטלים בזאת את החוזה שנכרת על ידי/נו (*) לרכישת הסחורה הבאה (*)/מתן השירות הבא (*)

– הוזמן בתאריך (*)/התקבל בתאריך (*)

– שם הצרכן/ים

– כתובת הצרכן/ים

– חתימת הצרכן (רק להודעת נייר)

– תאריך

___________
(*) מחק את מה שלא רלוונטי.