CARGOMESH GMBH
Search

E drejta e Tërheqjes

(Konsumator është çdo person fizik që lidh një transaksion juridik për qëllime që nuk mund t’i atribuohen kryesisht veprimtarisë së tyre tregtare ose të pavarur profesionale.)

E drejta e tërheqjes

E drejta e tërheqjes

Ju keni të drejtë ta anuloni këtë kontratë brenda katërmbëdhjetë ditësh pa dhënë asnjë arsye.

Periudha e anulimit është katërmbëdhjetë ditë nga dita

  • në të cilën ju ose një palë e tretë e quajtur nga ju që nuk është transportues i keni marrë në posedim mallrat, me kusht që të keni porositur një ose më shumë mallra si pjesë e një porosie uniforme dhe këto janë ose janë dorëzuar në mënyrë uniforme, ose
  • në të cilën ju ose një palë e tretë e quajtur nga ju që nuk është transportuesi keni marrë në zotërim mallrat e fundit, me kusht që të keni porositur disa mallra si pjesë e një porosie të vetme dhe këto të dorëzohen veçmas, ose
  • në të cilën ju ose një palë e tretë e quajtur nga ju, që nuk është transportuesi, keni marrë në zotërim dërgesën e fundit të pjesshme ose pjesën e fundit, me kusht që të keni porositur mallra që janë dorëzuar në disa dërgesa ose pjesë të pjesshme, ose
  • në të cilën ju ose një palë e tretë e quajtur nga ju, që nuk është transportues, keni marrë në posedim mallrat e para, me kusht që të keni lidhur një kontratë për dërgimin e rregullt të mallrave për një periudhë të caktuar kohore.

Për të ushtruar të drejtën tuaj të tërheqjes, duhet të na kontaktoni (CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Austri, Austri, numri i telefonit: 06607642545, adresa e emailit: office@cargomesh.com)  t’ju informojë për vendimin tuaj për t’u tërhequr nga kjo kontratë me anë të një deklarate të qartë (p.sh. një letër e dërguar me postë, email). Ju mund të përdorni formularin e anulimit të mostrës së bashkangjitur, megjithëse kjo nuk është e detyrueshme.

Për të përmbushur periudhën e anulimit, mjafton që të dërgoni njoftimin për ushtrimin tuaj të së drejtës së anulimit përpara skadimit të periudhës së anulimit.

Pasojat e revokimit

Nëse e anuloni këtë kontratë, ne do t’ju rimbursojmë të gjitha pagesat e marra nga ju, duke përfshirë kostot e dorëzimit (me përjashtim të çdo kostoje shtesë që lind nga zgjedhja e një metode dërgimi të ndryshme nga dorëzimi standard më i lirë i ofruar nga ne) që duhet të shlyhen menjëherë dhe më së voni brenda katërmbëdhjetë ditëve nga dita në të cilën kemi marrë njoftimin për anulimin tuaj të kësaj kontrate. Për këtë shlyerje ne përdorim të njëjtën mënyrë pagese që keni përdorur për transaksionin origjinal, përveç rasteve kur është rënë dakord shprehimisht diçka e ndryshme me ju; në asnjë rrethanë nuk do t’ju ngarkohet asnjë tarifë si rezultat i kësaj shlyerjeje.

Ne mund të refuzojmë rimbursimin derisa të kemi marrë mallrat mbrapsht ose derisa të keni dhënë prova që i keni dërguar mallrat mbrapsht, cilado qoftë më e hershme.

Ju duhet të na ktheni ose dorëzoni mallrat tek ne menjëherë dhe në çdo rast jo më vonë se katërmbëdhjetë ditë nga dita në të cilën na njoftoni për anulimin tuaj të kësaj kontrate. Afati respektohet nëse dërgoni mallrat para se të skadojë periudha katërmbëdhjetë ditore.

Ju përballoni shpenzimet direkte të kthimit të mallrave.

Ju jeni përgjegjës për çdo humbje në vlerë të mallrave vetëm nëse kjo humbje në vlerë është për shkak të trajtimit të ndryshëm nga ai që është i nevojshëm për të përcaktuar natyrën, karakteristikat dhe funksionimin e mallrave.

Shembull i formularit të anulimit

(Nëse dëshironi të anuloni kontratën, ju lutemi plotësoni këtë formular dhe kthejeni atë.)

– Në

CARGOMESH GMBH, Glöckelstraße 8, 4663 – Laakirchen, Austri, Austri, numri i telefonit: 06607642545, adresa e emailit: office@cargomesh.com

– Unë/ne (*) revokojmë kontratën e lidhur nga unë/ne (*) për blerjen e mallrave të mëposhtëm (*)/ofrimin e shërbimit të mëposhtëm (*)

– Porositur më (*)/marrë në (*)

– Emri i konsumatorit(ve)

– Adresa e konsumatorit(ve)

– Nënshkrimi i konsumatorit(ve) (vetëm për njoftim në letër)

– Data

___________
(*) Fshini atë që nuk është e zbatueshme.